Šajā medību sezonā nomedīti 140 lūši - turpmākā kārtība lūšu medībām līdz sezonas beigām

Pēc stāvokļa uz 20.03.2018. valstī nomedīts 140 lūsis. Saskaņā ar VMD 27.11.2017. rīkojumu Nr.172, VMD Medību daļai jānodrošina, lai netiktu pārsniegts valstī noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms- 150 dzīvnieki, to medību koordinēšana sākot no 140. Lai nodrošinātu rīkojuma izpildi līdz lūšu medību sezonas beigām noteikta sekojoša kārtība lūšu medībām

1) par plānotajām lūšu medībām ar dzinējiem medību tiesību lietotājs informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos;

2) pēc lūša (u) ielenkšanas medību tiesību lietotājs informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos par ielenkto lūšu skaitu;

3) virsmežniecības inženieris medību jautājumos medību tiesību lietotāja lūšu medības saskaņo ar VMD Medību daļas vadītāju;

4) pēc saskaņošanas ar VMD Medību daļas vadītāju virsmežniecības inženieris medību jautājumos atļauj medību tiesību lietotājam medīt lūšus;

5) medību tiesību lietotājs pēc masta nekavējoši par tā rezultātiem informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos, kas savukārt informē VMD Medību daļas vadītāju;

6) ja konkrētajā dienā nomedīts lūsis (ši) VMD Medību daļas vadītājs līdz plkst. 21 00 telefoniski ar īsziņu informē virsmežniecības inženierus medību jautājumos par nomedīto apjomu un atlikušo nomedīšanas apjomu.