Par Latvijas Mednieku savienību

Kā radās Latvijas Mednieku savienība

Ar 145 balsīm "PAR" (atturas, pret – nav) 2011.gada 28.maijā Siguldā tika nodibināta Latvijas Mednieku savienība (LMS). Katrs kongresa delegāts pārstāvēja kādu mednieku formējumu, tāpēc var uzskatīt, ka balsojums notika 4000 mednieku vārdā.

Kongresā tika uzsvērts, ka biedrības galvenajai darbībai jānotiek reģionos, tuvāk pašiem medniekiem. Tika ievēlēti reģionālo padomju priekšsēdētāji un vietnieki, kuri tālāk organizēs vietējo nodaļu sadarbību reģionos. Arī statūtu apspriešanas gaitā tika paplašinātas reģionālo padomju pilnvaras, uzticot tām jaunu biedru uzņemšanu.

Kongress apstiprināja Nacionālo padomi, kuras sastāvā ir desmit Reģionālo padomju priekšsēdētāji – Māris Bērziņš (Dienvidkurzemes reģions), Māris Bondars (Sēlijas reģions), Arnis Trubiņš (Dienvidlatgales reģions), Vilnis Jaunzems (Ziemeļvidzemes reģions), Juris Buškevics (Zemgales reģions), Guntars Šēnbergs (Madonas reģions), Viktors Reblis (Austrumlatgales reģions), Ivars Lodiņš (Ziemeļkurzemes reģions), Modris Kalvāns (Rīgas reģions), Bruno Kreicis (Ziemeļaustrumu reģions). Par Nacionālās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Vilnis Jaunzems, par vietnieku – Māris Bondars.

Kongress apliecināja, ka mednieki nav inerta masa, kuru iekustinot, tā plūst pa straumi. Karstas debates norisa par LMS tuvākajā laikā veicamajiem darbiem. Neatkāpjoties no sākotnēji deklarētā principa – dalības maksas 2011.gadā neiekasēt, tomēr netika atrasts kopsaucējs par turpmākajām iemaksām organizācijas darbības uzturēšanai. Tāpat atklāts palika jautājums par organizācijas valdes sastāvu.

Mērķi

Viens no svarīgākajiem LMS mērķiem ir vienot medniekus kopīgai, organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. LMS, pārstāvot, nu, jau vairāk kā 9000 biedru, aktīvi piedalās medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādē un apspriešanā un cieši sadarbojas gan ar valsts, gan ar nevalstiskajām institūcijām un organizācijām. Lai nodrošinātu medību pieejamību Latvijas mednieku sabiedrībai ne tikai šodien, bet arī nākotnē, biedrība veicina Latvijas dabas (savvaļas dzīvnieku) resursu ilgtspēju. Medniecība ir svarīga Latvijas tautsaimniecības nozare, tāpēc LMS apņemas veicināt sadarbību un komunikāciju starp medniekiem, pastāvīgi celt mednieku zināšanu, kultūras un morāles līmeni, kā arī sekmēt sabiedrības, īpaši zemes īpašnieku, izpratni par medniecības nozīmi.

Darbība

Jau kopš dibināšanas pirmsākumiem LMS kā prioritāti ir izvirzījusi reģionālo darbību, proti, būt tuvāk pašiem medniekiem. Kongresa ievēlētie reģionālo padomju priekšsēdētāji un vietnieki, saskaņā ar biedrības mērķiem, nodrošina vietējo nodaļu darbu reģionos, organizē izglītojošus, zināšanu pilnveides seminārus medniekiem, iesaista vietējos medniekus aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī veicina jaunu biedru uzņemšanu. Biedrībā darbojas valde, kas ir ievēlēta uz trim gadiem, un tās virsuzdevums ir pārstāvēt LMS intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās organizācijās Latvijā un ārvalstīs. Nacionālās padomes sanāksmes tiek organizētas regulāri – tajās tiek diskutēts un lemts gan par aktuālām tēmām, gan par biedrības un medniecības nozares attīstības jautājumiem.