Lielo plēsēju medības kā populācijas pārvaldības līdzeklis iegūst zaļo gaismu Eiropas Savienībā

FACE ir konsekventi veicinājusi ilgstpējīgu medību popularizēšanu kā lielo plēsēju populāciju pārvaldības instrumentu Eiropas Savienībā.

Lai gan ir cilvēki, kas atbalsta pilnīgu lielo plēsēju aizsardzību, kas parasti izraisa konfliktu vietējā līmenī, Eiropas Savienības Tiesas Ģenerāladvokāta secinājumi atbalsta ilgtspējīgu medniecību un tās nozīmi cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanas uzlabošanā.

Konkrētāk - Eiropas Savienības Tiesas Ģenerāladvokāta atzinums dod zaļo gaismu licencētu vilku medībām, ja vien saskaņā ar ES tiesību aktiem ir izpildīti stingri kritēriji. Atzinums nav sasitošs, bet to parasti ievēro ES Tiesa.

Lieta ES Tiesā attiecas uz vairākiem Somijas Augstākās administratīvās tiesas jautājumiem. Galvenais jautājums ir par to, vai Somija var atkāpties no stingriem lielo plēsēju aizsardzības noteikumiem, lai atļautu licencētu vilku medīšanu saskaņā ar ES Biotopu direktīvas 16.1.pantu.

Starp citu, Somija apgalvo, ka atkāpju mērķis ir mazināt malu medniecību, novērst kaitējumu suņiem un uzlabot vispārējo drošības sajūtu cilvēkiem, kas dzīvo teritorijās, kurās uzturās vilki.

ES Tiesas Ģenerāladvokāta secinājumi apstiprina, ka šos mērķus var izmantot, lai piešķirtu atkāpes no ES Bioptpu direktīvas, lielo plēsēju medībām.

“FACE atbalsta ES Tiesas Ģenerāladvokāta skaidrojumu, ka dalībvalstīm ir rīcības brīvība, lai ņemtu vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības, pārvaldot vilku un citu lielo plēsēju sugu populācijas – tāpat kā to konsekventi ir uzskatījusi FACE”, saka Torborns Larssons (Torbörn Larsson), FACE prezidents.

Lai gan Somijas jautājumi īpaši attiecas uz vilku populāciju apsaimniekošanu, šis gadījums un tā rezultāti būs attiecināmi arī uz citu īpaši aizsargājamu sugu populāciju apsaimniekošanu visā Eieropas Savienībā, tostarp arī citu lielo plēsēju sugu - lāču un lūšu.

Lai gan ES Tiesas Ģenerāladvokāta atzinumi nav saistoši, tomēr tas ir svarīgs vēstījums ES dalībvalstīm, ka ir iespējams rīkoties elastīgi un pragmatiski lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanā gan no bioloģiskā, gan no sociālā viedokļa puses.

Eiropas Savienības Tiesas galīgais nolēmums gaidāms 2019. gada otrajā pusē un tas būs saistošs arī Latvijā. Ģenerāladvokāta atzinumus, kas tika izdoti šonedēļ, izvēloties valodu - angļu, vācu vai latviešu, var lasīt šeit.