Būtiska informācija medniekiem : veikti 8 grozījumi medību likumā

Saeima vakar trešajā jeb galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus "Medību likumā", nosakot administratīvo atbildību un sodus par pārkāpumiem medību jomā.

Jau pirms 2 gadiem tapa zināms, ka sodi par medību pārkāpumiem, kas bija minēti Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiks iestrādāti Medību likumā. Tagad tas ir noticis, un grozījumi Medību likumās stāsies spēkā, pēc to publicēšanas Latvijas vēstnesī.

Ja agrāk Administratīvo pārkāpumu kodeksā bija minēti sodi naudā, kas noteikti EUR, tad tagad sodi ir noteikti "naudas soda vienībās".

Šobrīd "naudas soda vienība" ir noteikta 5 EUR. 

Līdz ar grozījumiem likumā noteikts, ka par atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts, piemēros naudas sodu no astoņām līdz 70 naudas soda vienībām. Tāpat tāds pats sods paredzēts par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, vai medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta mednieka sezonas karte vai atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā.

Līdzvērtīgs sods paredzēts arī par medīšanu, izmantojot loku, kā arī par medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja.

Par limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja, turpmāk piemēros naudas sodu no astoņām līdz 100 naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā. Līdzvērtīgs sods noteikts par medīšanu vietā, kur medīt aizliegts, kā arī par nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas.

Par medīšanu, izmantojot aizliegtus medību līdzekļus un rīkus, piemēros naudas sodu no astoņām līdz 100 naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā. Par aizliegtiem medību līdzekļiem un rīkiem atzīstami mākslīgi gaismas avoti, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medībās, nakts redzamības tēmēkļi ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medībās, pusautomātiski šaujamieroči, kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība lielāka par trim patronām, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, arbaleti un ieroči, kas nav klasificēti, kā medību šaujamieroči.

Par medību termiņu neievērošanu, kā arī par Valsts meža dienesta un Valsts robežsardzes amatpersonu noteikto medību organizēšanas ierobežojumu pārkāpšanu piemēros naudas sodu no astoņām līdz 140 naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā. Līdzvērtīgs sods paredzēts par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība vai medību šaujamieroča glabāšanas atļauja. Tāpat sodīs par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu, ja medniekam vai medību tiesību lietotājam nav attiecīgas medību atļaujas, vai ievainota limitētā medījamā dzīvnieka izsekošanu, ja nav aizpildīta medību atļauja.

Likums arī paredz ar naudas sodu no astoņām līdz 140 naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā sodīt par medījamo dzīvnieku medīšanu ar medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība, kā arī par medību rīku neatļautu lietošanu. Līdzvērtīgs sods paredzēts par medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām.

Par medīšanu, izmantojot aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz 140 naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā. Par aizliegtiem līdzekļiem un rīkiem tiek uzskatīta "putnu" līme, akli vai sakropļoti dzīvnieki kā ēsma, skaņu ieraksti, spoguļi un citas apžilbinošas ierīces, lāzertipa tēmēkļi, tīkli, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem, kājķeramie slazdi un slazdi jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem, lidaparāti, motorizēti braucoši sauszemes un ūdens transportlīdzekļi, kā arī siltumu uztveroši (termālie) tēmēkļi.

Par medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā, paredzēts piemērot naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā. Savukārt par medījamo dzīvnieku ķeršanu savvaļā, ievešanu Latvijā, izmantošanu šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, kā arī izlaišanu savvaļā bez Valsts meža dienesta atļaujas piemēros brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām.

Par šaujamieroča, tā glabāšanas atļaujas, munīcijas, medību rīka, medību dokumentu un medību produkcijas neuzrādīšanu, kā arī par paskaidrojumu nesniegšanu par medībām pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma un par medībām pielīdzināmām darbībām noteikto prasību pārkāpšanu piemēros brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām.

Ar brīdinājumu vai naudas fiziskajai personai līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz 200 naudas soda vienībām plāno sodīt par savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu, savukārt par medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu medību laikā piemēros naudas sodu no desmit līdz 140 naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā. Bet par medību noteikumos ietverto drošības prasību pārkāpšanu medību laikā piemēros naudas sodu no desmit līdz 50 naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu, kura iegūta bez atbilstošas medību atļaujas, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 20 līdz 50 naudas soda vienībām, bet par nemedījamo savvaļas dzīvnieku iegūšanu, medīšanu vai turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja, piemēro naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām.

Līdztekus tam par medību produkcijas piesavināšanos paredzēts piemērot naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet par medību vadītājam noteikto pienākumu nepildīšanu piemēro naudas sodu no divām līdz 50 naudas soda vienībām, nosakot medību vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā vai atņemot tiesības vadīt medības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

Par medību tiesību atņemšanu, medību tiesību izmantošanas aizliegumu, medību vadīšanas tiesību atņemšanu un medību vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Valsts meža dienests izdara attiecīgu ierakstu Meža valsts reģistrā, norādot laiku, uz kādu piemērots attiecīgais papildsods.