Gada balva medniecībā - nolikums - lūdzam pieteikt pretendentus līdz 28.02.2023.

Gada balva medniecībā 2022
NOLIKUMS

1. Gada balva medniecībā (turpmāk – Balva) ir ikgadēja augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas vai vietējā mērogā.
2. Balvas iniciatori un pasniegšanas organizatori ir Latvijas Mednieku savienība (turpmāk – LMS) un žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (turpmāk – MMD).

3. Balvu piešķir šādās nominācijās:

3.1. par mūža ieguldījumu medniecībā. Apbalvošanai par mūža ieguldījumu medniecībā var izvirzīt personas par ilggadēju (ne mazāk kā 30 gadu) nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas ir bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi valsts vai reģionālā mērogā;

3.2. par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā. Apbalvošanai šajā nominācijā var izvirzīt personas, biedrības, apvienības, organizācijas vai uzņēmumus par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumiem medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas, īstenotas valsts vai starptautiskā mērogā iepriekšējo 10 gadu laikā, labvēlīgi un paliekoši ietekmējušas medniecību Latvijā;

3.3. par ieguldījumu medniecībā reģionā. Apbalvošanai šajā nominācijā var izvirzīt personas, biedrības, apvienības, organizācijas vai uzņēmumus par ieguldījumu vai sasniegumiem medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā vai atbalstīšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi lokālā – pagasta, novada, LMS reģiona, valsts virsmežniecības v.tml. – mērogā.

3.4. par atbalstu medniecībai. Apbalvošanai šajā nominācijā var izvirzīt personas, biedrības, apvienības, organizācijas vai uzņēmumus, kuru sniegtais materiālais vai cita veida pienesums medniecībai vērtējams kā mecenātisms vai cita veida brīvas gribas žests, kas iepriekšējo 5 gadu laikā nozīmīgi sekmējis medību tradīciju veidošanu un kopšanu, medniecības popularizēšanu vai citu ar medībām saistītu aktivitāšu īstenošanu Latvijā.

4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. nolikuma 3.1. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā divus laureātus. Gada balvu un diplomu saņem visi laureāti;
4.2. nolikuma 3.2. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā vienu laureātu. Laureāts saņem Gada balvu un diplomu;
4.3. nolikuma 3.3. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo vienu vai divus katrā Latvijas kultūrvēsturiskajā novadā – Latgalē, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē vai Sēlijā – augstāko novērtējumu ieguvušos laureātus. Laureāti saņem Gada balvu un diplomu;
4.4. nolikuma 3.4. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo vienu augstāko novērtējumu ieguvušo laureātu. Laureāts saņem Gada balvu un diplomu;
4.5. kopējais Balvas laureātu skaits visās trīs nominācijās nepārsniedz 13 personas;
4.6. personai, kura iepriekš kļuvusi par laureātu kādā no nominācijām, balvu šai nominācijā atkārtoti nepiešķir, bet citā nominācijā piešķir ne ātrāk kā pēc 5 gadiem;
4.7. persona, kas ir bijusi izvirzīta 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punktā minētajās nominācijās, bet Gada balvu nav ieguvusi, var tikt atkārtoti izvirzīta šai Balvai jau nākamajā gadā.

5. Pretendentus apbalvošanai izvirza:
5.1. ar medību saimniecību, medību trofejām, medību šaušanas sportu, medību kinoloģiju saistītas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un profesionālās organizācijas);
5.2. meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;
5.3. uzņēmumi;
5.4. izglītības un zinātnes institūcijas;
5.5. pašvaldības.

6. Pieteikumu apbalvošanai (1. pielikums) iesniedz:
6.1. papīra formātā vai elektroniski – līdz 2023. gada 28. februāra plkst. 17.00;
6.2. elektroniski pieteikumus sūta uz e-pasta adresi: info@lms.org.lv;
6.3. papīra formātā pieteikumi iesniedzami vai iesūtāmi LMS birojā – Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV–2167, tālr.: 29134657;
6.4. izvirzot pretendentu kādai no nominācijām, pieteikumā tiek pamatots un izklāstīts pretendenta devums vai sasniegumi un viņa atbilstība konkrētajai nominācijai. Pretendentu vērtēšanas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no izvirzītāja papildu informāciju par pretendentu.

7. Vērtēšanas kārtība:
7.1. pretendentu vērtēšanu organizē LMS, kas veic sekretariāta funkcijas;
7.2. pretendentus vērtē divās kārtās:
7.2.1. pirmajā kārtā LMS valdes apstiprināta ekspertu komisija divu nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē pretendentus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un atlasa pretendentus otrajai kārtai;
7.2.2. otrajā kārtā Balvas vērtēšanas komisija, ko veido LMS, MMD un pasākuma organizatoru pieaicinātu citu ar medībām saistītu organizāciju, institūciju vai uzņēmumu pārstāvji, kā arī Gada balvu par mūža ieguldījumu saņēmušo pārstāvis, nosaka Gada balvas ieguvējus katrā nominācijā
7.2.3. Balvas vērtēšanas komisijā ir ne mazāk kā pieci cilvēki. To vada LMS valdes priekšsēdētājs;
7.2.4. Balvas vērtēšanas komisija var lemt par balvas nepiešķiršanu kādā nominācijā;
7.2.5. Balvas vērtēšanas komisijai, ja iesniegtā kandidatūra neatbilst konkrētas nominācijas kritērijiem, ir tiesības lemt par pretendenta apbalvošanu citā nominācijā.

8. Vērtēšanas nosacījumi:
8.1. nominācijā "Par mūža ieguldījumu" otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā 6 pretendentus;
8.2. pārējās nominācijās otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā 3 pretendentus katrā nominācijā;
8.3. pretendentu, kurš izvirzīts apbalvošanai vairākās nominācijās, vērtē tikai vienā no nominācijām, atbilstoši Balvas vērtēšanas komisijas lēmumam.
8.4. Ja apbalvošanai kādā no nominācijām tiek izvirzīts kāds no vērtēšanas komisijas sastāva, šī persona komisijas balsojumā par sevi nepiedalās.
8.5. Vērtēšanas komisijas lēmumi ir konfidenciāli līdz to oficiālai izziņošanai.
8.6. Vērtēšanas komisija nesniedz paskaidrojumus par pieņemtajiem lēmumiem.

Citi nosacījumi:
9. Šis nolikums tiek publicēts LMS mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos.
10. Laureātus apbalvo Medniecības gada balvas pasniegšanas ceremonijā.
11. Balvas pretendentam ir tiesības atsaukt savu kandidatūru.
12. Ja Gada balvas rīkošanas procesā rodas nepieciešamība veikt izmaiņas nolikumā, par tām lemj LMS valdes un MMD pārstāvju sapulcē.

LMS valdes priekšsēdētājs - Jānis Baumanis
MMD galvenais redaktors - Didzis Pakalns