Izstrādāts Latvijas mednieku ētikas kodekss

Ideja par nepieciešamību pēc Latvijas mednieku ētikas kodeksa gaisā virmoja jau labu laiku, bet īpaši tika akcentēta šī gada pavasarī, konferences “Medības 2018” laikā. LMS kā lielākā un ietekmīgākā mednieku organizācija Latvijā uzņēmās iniciatīvu šī dokumenta izstrādē. Īpašu paldies par ieguldīto darbu vēlos pateikt LMS valdes locekļiem Ērikam Ozolam un Mārtiņam Līdumam, kā arī Artūram Surmovičam. Gatavojot šo dokumentu mēs ne tikai ņēmām vērā citu valstu pieredzi, bet arī rūpīgi izvērtējām šī brīža situāciju un medību specifiku Latvijā. Ētikas kodeksa projekts tika izsūtīts LMS biedriem un darba grupa iespēju robežās ņēma vērā iesūtītos priekšlikumus. Mednieku ētikas kodeksu ir apstiprinājusi LMS valde. Tomēr ar to darbs pie šī dokumenta nav noslēdzies! Tieši otrādi, tagad sāksies grūtākais – panākt, lai šis ētikas kodekss tiktu ieviests dzīvē, nevis būtu tikai “uz papīra” un, lai to ievērotu iespējami daudz Latvijas mednieku, neatkarīgi no to piederības LMS vai nē.

LMS turpinās darbu, lai mednieku ētikas kodeksu popularizētu un pilnveidotu. Ar to tiks iepazīstināti mednieki, ar medībām saistītie mediji un pārējā sabiedrība. Mēs ceram, ka arī citas Latvijas mednieku organizācijas atbalstīs šo dokumentu un sadarbosies, lai to ieviestu dzīvē.

Latvijas mednieku ētikas kodekss:

Medniecība jeb medības ir medījamo dzīvnieku ilgtspējīgas apsaimniekošanas veids, kas raksturīgs vietējai sabiedrībai, ir balstīts tradīcijās un sabiedrības interesēs palīdz saglabāt savvaļas dzīvniekus, to apdzīvoto vidi un dabas daudzveidību.

Medību pamatprincipi, kuros balstās mednieka rīcība un uzvedība gan medībās, gan ārpus tām, ir cieņa, zināšanas, atbildība, ilgtspējība un tradīcijas.

Mednieku ētikas kodeksa mērķis ir nostiprināt vispārpieņemtās rīcības un uzvedības normas, tādējādi veicinot medniecības attīstību, mednieku kopienas stiprināšanu, sabiedrības izpratni par medībām kā tradicionālu, veselīgu, kā arī videi, dabai un sabiedrībai nepieciešamu nodarbi.

 

CIEŅA

# Mednieks apzinās, ka medību nākotne ir atkarīga no mednieku un pārējās sabiedrības sekmīgas līdzāspastāvēšanas un abpusējas sapratnes. Mednieki respektē citu sabiedrības locekļu viedokļus, komunicē ar tiem pieklājīgi, izglīto par medību nozīmi un veido pozitīvu iespaidu par medībām un mednieku saimi.

# Mednieks izrāda cieņu pret dabu un medījumu, nomedījot dzīvnieku iespējami ātri un nesāpīgi, neradot medījamajam dzīvniekam nevajadzīgas ciešanas, kā arī izmanto tikai ētiskus un likumīgus medību rīkus un aprīkojumu.

# Ētiska attieksme pret nomedīto dzīvnieku ietver sevī arī atbilstošu un cieņpilnu medījuma izmantošanu un eksponēšanu tādā veidā, lai tas nebūtu aizskaroši citiem medniekiem un sabiedrības locekļiem.

# Mednieks ciena un ņem vērā citu sabiedrības locekļu tiesības būt klātesošiem dabā.

# Mednieks respektē zemes īpašniekus un ņem vērā viņu intereses, konstruktīvus lūgumus un norādījumus.

 

ILGSTPĒJĪBA

# Mednieks apzinās, ka no viņa darbiem un rīcības ir atkarīga dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, izkopšana visas sabiedrības un nākamo paaudžu interesēs.

# Mednieks medī to, ko nepieciešams vai ko pēc tam izmanto, un iespēju robežās izmanto to, ko ir nomedījis. Medīt vairāk, nekā nepieciešams vai to prasa apstākļi, nav ētiski.

# Mednieks nodrošina, ka iespēju robežās tiek samazinātas viņa "klātbūtnes pēdas" dabā.

# Mednieks uzskatos, darbos un iespēju robežās finansiāli atbalsta uz saprātīgu saimniekošanu balstītas medību saimniecības, dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iniciatīvas, t. sk. ievācot, apkopojot un iesūtot datus par medījamajiem dzīvniekiem.

 

ATBILDĪBA

# Mednieks medībās vienmēr ievēro normatīvo aktu, drošības tehnikas un ētikas normu prasības, kā arī pieprasa to no citiem medniekiem vai medību dalībniekiem.

# Ja medījamais dzīvnieks tiek ievainots, mednieks dara visu iespējamo, lai to atrastu un pēc iespējas ātrāk izbeigtu dzīvnieka ciešanas, t. sk. izmantojot apmācītu medību suni.

# Mednieks iespēju robežās iesaistās sabiedriski nozīmīgās aktivitātes un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem (piem., dzīvnieku slimību vai to seku novēršana, pazudušu cilvēku meklēšana, meža ugunsgrēku dzēšana).

# Mednieks iespēju robežās dalās ar medījumu ar citiem sabiedrības locekļiem, veicinot medījuma pilnīgu un daudzveidīgu izmantošanu.

# Mednieks ar savu individuālo rīcību medībās un ārpus tām ir atbildīgs par visu mednieku reputāciju. Mednieks nepiedalās medībās kopā ar personām, kas rīkojas neētiski vai kaitē mednieku tēlam.

# Mednieks vienmēr nekavējoties ziņo par pārkāpumiem, kas kaitē dabai un videi, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalās šādu darbību vai to seku novēršanā.

 

ZINĀŠANAS

# Mednieks izvirza augstus ētikas un kvalifikācijas standartus sev un pieprasa to no citiem medniekiem un medību dalībniekiem.

# Mednieks regulāri izkopj, pilnveido un uzlabo savas zināšanas un prasmes. It īpaši tas attiecas uz zināšanām par vides un dabas aizsardzību, procesiem dabā, medījamo dzīvnieku bioloģiju un šaušanas prasmēm.

# Medniekam jāpārvalda izmantojamie medību rīki un metodes, kā arī jāapzinās savu prasmju un ekipējuma iespēju un pielietošanas robežas. Prasmju un spēju robežas tiek pārbaudītas ārpus un pirms medībām, lai nenodarītu kaitējumu dabai vai medījamajiem dzīvniekiem.

# Mednieka pienākums ir dalīties zināšanās un pieredzē ar citiem medniekiem vai personām, kurām ir patiesa interese par medībām. Dalīšanās ar zināšanām stiprina un padara kvalitatīvāku visu mednieku sabiedrību.

 

TRADĪCIJAS

# Mednieks velta laiku un resursus vietējo medību tradīciju saglabāšanai, izkopšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm.

# Mednieks cenšas izkopt un pielietot tradicionālos medību rīkus un paņēmienus, neskatoties uz tehnoloģiju attīstību un pieejamību.

# Mednieks iespēju robežās piedalās medību sabiedrību saliedējošos pasākumos, festivālos un izstādēs, kā arī atbalsta ar medību nozari saistītos amatniekus, periodiskos izdevumus un literatūru. Mednieks aktīvi iesaistās mednieku pārstāvošo organizāciju darbībā, palīdzot ar darbu, zināšanām un iespēju robežās arī finansiāli.

# Mednieks iepazīstina sabiedrību ar medību tradīcijām, skaidro medību būtību, nozīmi un lomu sabiedrībā, tostarp uzaicinot uz medībām jauniešus un citus interesentus.