VMD lūdz Mednieka sezonas kartes iegādāties attālināti

Strauji tuvojas jaunā medību sezona! Nepieciešamas jaunās Mednieka sezonas kartes.

Kā rīkoties?

Tā kā  visā valstī  līdz 2021. gada 6. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts meža dienests īpaši lūdz medniekus būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem un mednieka sezonas kartes jaunajai 2021./2022. gada medību sezonai pieprasīt elektroniski, nevis apmeklējot mežniecības klātienē.

Medniekas sezonas karti ir iespēja saņemt elektroniski.

Lai to izdarītu, rīkojas sekojoši:

1. Samaksā valsts nodevu internetbankā

[saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138
konts LV77TREL1060160925000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22]

2. Elektroniski aizpilda pieprasījumu.

3. Pieprasījumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz izvēlētās mežniecības e-pasta adresi. Mežniecību kontaktinformācija šeit

4. Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izsniedz mednieka sezonas karti 30 dienu laikā, nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

Uzmanību!

Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojums, tad nosūtot pieprasījumu, jāpievieno statusu apliecinošā dokumenta kopija.

Mednieks mednieka sezonas karti informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.

Informācijai!

Mednieka sezonas kartes medniekiem izsniedz Valsts meža dienesta mežniecības pēc personas pieprasījuma. Persona var pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti arī par citu (-iem) mednieku (-iem). Lai saņemtu mednieka sezonas karti, ir jāsamaksā valsts nodeva – Eur 14,23.

Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem valsts nodeva ir – Eur 4,27.

Ja vienā maksājumā tiek veikts norēķins par vairākām mednieka sezonas kartēm un nav iespējams maksājuma mērķī minēt visu mednieku personu datus, tad Maksājuma mērķī norāda: Valsts nodeva par (norāda mednieku sezonas karšu skaitu) mednieku sezonas kartēm