14.augustā sākas ūdensputnu medību sezona

14. augustā sāksies ūdensputnu medību sezona. Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Medības ir aizliegtas publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās.

Ūdensputnu medību sezonu atklās 14. augustā plkst. 16.00. Medību sezonas sākumā, no 14. augusta līdz 14. septembrim, ūdensputnus atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Ūdensputni, piemēram, meža pīles, krīkļi, prīkšķes un gaigalas, ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, līdz ar to nav noteikts nomedījamo putnu skaits. Pagājušajā medību sezonā Valsts meža dienestam ziņoja par 18 000 ūdensputnu nomedīšanu.

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publisko ezeru un upju saraksts ir atrodams Civillikuma 1. pielikumā (pieejams ej.uz/PubliskasUdenstilpes). VMD atgādina, ka medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā, tādēļ publiskajās ūdenstilpēs, kas atrodas pilsētu administratīvajā teritorijā, ūdensputnus medīt nedrīkst.

Medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Pirms došanās uz medību vietu ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām:

  • platības medību tiesību īpašnieku vai lietotāju;
  • ūdenstilpes publisko statusu;
  • vai medību vieta neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežās;
  • ūdensputnu medību liegumus un ierobežojumus konkrētajā īpaši aizsargājamās dabas teritorijā;
  • svina munīcijas lietošanas ierobežojumus.

Informācija par īpaši aizsargājamās dabas teritorijām pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Ziņošana par nomedītajiem ūdensputniem

Medību noteikumos ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem, norādot putna sugu, un iesniedz to VMD. Individuālajās medībās publiskajos ezeros un upēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā (dokuments pieejams ej.uz/RegistracijasZurnalsVMD) vienas dienas laikā pēc medībām. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopotā informācija jāiesniedz VMD.

Apskatīt medījamo ūdensputnu elektronisko noteicēju iespējams vietnē nomeditie.org.

Lai iegūtu datus arī par nomedīto ūdensputnu vecumu un dzimumu un sējas zosu pasugām, medniekus aicina ziņot par nomedītajiem ūdensputniem Medību saimniecības attīstības fonda projektam “Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte”. Par nomedītajiem ūdensputniem jāziņo Latvijas Universitātes Ornitoloģijas laboratorijai sev ērtākajā veidā:

Sūtot informāciju, vēlams pievienot putna foto. Pīļu noteikšanai ir pietiekami, ja fotoattēlā redz knābi un astes galiņu, bet pats svarīgākais ir spārns – izplests, ar asumu uz spārna “spoguli” un trešās pakāpes lidspalvām un to segspalvām. Fotografējot putnu, vēlams izvēlēties sausāko spārnu un iespējami labus gaismas apstākļus.

Medību drošības prasības un to kontrole

Medību sezonas atklāšanas laikā VMD sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot tieši drošības prasību ievērošanai. Piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Neskatoties uz to, ik gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi:

1. pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana,

2. medījot no laivas “uz celšanu”, šaujamieročus lieto divi un vairāki no laivā esošajiem medniekiem,

3. tiek šauts uz putniem, kas atrodas uz ūdens, šādā situācijā skrotis var bīstami rikošetēt pret ūdens virsmu un apdraudēt citus.

Ņemot vērā, ka publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, VMD aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.

Nomedīto ūdensputnu izpētes anketa 2021 - ATVĒRT ŠEIT.