VMD nosaka medību ierobežojumus jaunās ĀCM riska teritorijās

Valsts meža dienests (VMD) pievienoto jaunas teritorijas, kurās noteikti ierobežojumi medību organizēšanā.

ĀCM riska zonā noteikti šādi papildu ierobežojumi medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā:

Aglonas, Aknīstes, Beverīnas,  Burtnieku,  Cesvaines,  Ciblas,  Dagdas,  Daugavpils, Ērgļu, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Kokneses, Krāslavas, Krustpils, Līvanu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Naukšēnu, Pļaviņu, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rūjienas, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu, Zilupes novadu, Alūksnes novada Alsviķu, Jaunalūksnes,  Jaunlaicenes,  Mārkalnes,  Pededzes,  Veclaicenes  un  Ziemeru  pagastu, Apes novada  Apes, Gaujienas  un  Trapenes  pagastu, Kocēnu novada Bērzaines, Kocēnu un Zilākalna pagastu, Mazsalacas novada Sēļu pagasta  medību  platībās  medībās  nav at|auts izmantot šķirnes medību suņus, izņemot:

  • medījot ar šķirnes medību suni alās;
  • ievainota dzīvnieka atrašanai, kad šķirnes medību suns ir pavadā.

Medības ar dzinējiem vai traucēšanu nav atļautas šādās virsmežniecību uzraudzībā esošajās medību platībās:

  • Austrumlatgales   virsmežniecība  —   Blontu,   Ciblas,  Cirmas,  Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nukšu, Pasienes, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Zvirgzdenes, Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Sakstagala, Lendžu, Ozolaines, Ozolmuižas, Stoļerovas, Stružānu, Veremu, Kaunatas, Pildas, Nirzas,  Briģu, Zaļesjes pagastos;
  • Centrālvidzemes  virsmežniecība  — Bērzaunes,  Kalsnavas,  Lazdonas,  Ļaudonas, Mārcienas,  Mētrienas, Vestienas, Aronas, Praulienas pagastos;
  • Dienvidlatgales virsmežniecība — Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vaboles,  Vecsalienas,  Višķu, Dagdas,   Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes, Šeltovas, Ūdrīšu, Makoņkalna, Pušas, Aglonas, Pelēču, Turku, Rudzātu, Nīcgales, Rožkalnu, Upmalas, Vārkavas, Aizkalnes pagastos;
  • Sēlijas virsmežniecība — Aiviekstes, Vietalvas, Krustpils,  Kiiķu,  Mežāres, Vaiiešu, Atašienes,  Vīpes pagastos;
  • Ziemeļaustrumu   virsmežniecība   —   Apes,   Jaunlaicenes, Veclaicenes, Vijciema un Ziemeru pagastos;
  • Ziemeļvidzemes virsmežniecība — Ērģemes, Ēveles, Jērcēnu, Kārķu, Plāņu, Trikātas, Valkas, Brenguļu, Burtnieku, Jeru, Ķoņu, Naukšēnu, Rencēnu, Valmieras, Kauguru, Ipiķu, Lodes, Vilpulkas, Sēļu, vecates, Matīšu, Bērzaines, Zilākalna, Kocēnu pagastos.

Ar rīkojumu Nr.210 var iepazīties šeit.

Ar rīkojumu Nr.6 var iepazīties šeit.