Partiju un partiju apvienību atbildes uz LMS jautājumiem par medību tēmu

Latvijas Mednieku savienība (LMS) uzdeva jautājumus, lai noskaidrotu partiju un partiju apvienību, kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus uz 13. Saeimas vēlēšanām, viedokli par medniekiem būtiskiem jautājumiem.

Diemžēl tikai 6 no 16 partijām un partiju apvienībām uzskatīja par savu pienākumu atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas ļauj secināt, ka pārējiem politiskajiem spēkiem jautājumi, kas saistīti ar medībām un, iespējams, arī paši mednieki, ir pilnīgi vienaldzīgi. Līdz ar to cerēt, ka gadījumā, ja šie deputātu kandidāti tomēr tiks ievēlēti Saeimā, viņu attieksme mainīsies, ir diezgan naivi. Ja pat priekšvēlēšanu laikā nav nekādas intereses un vēlmes atbildēt, tad pēc vēlēšanām tāda noteikti neradīsies.

Atbildes tika saņemtas no šādām partijām un to apvienībām: Zaļo un zemnieku savienība  (ZZS), “Attīstībai/Par!”, Nacionālā apvienība (NA), Latvijas reģionu apvienība (LRA), Par alternatīvu, No sirds Latvijai (NSL).

LMS publicē saņemtās atbildes, ļaujot medniekiem pašiem izvērtēt deputātu kandidātu kompetenci un ieinteresētību medību jautājumos. Partiju atbildes ir sarindotas to iesūtīšanas secībā.

 

 

Sabiedrībā valda dažādi viedokļi par medījamo sugu dzīvnieku skaitu Latvijā. Daļa sabiedrības uzskata, ka dzīvnieki Latvijā tiek izšauti, bet daļa (it īpaši lauksaimnieki un mežsaimnieki), ka mednieki dzīvniekus ir “saaudzējuši” pārmēru lielā skaitā, tādēļ medniekiem jāatbild par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Kāds ir Jūsu viedoklis – vai būtu jāpastiprina mednieku atbildība par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai?

ZZS

Neskatoties uz dažādajiem viedokļiem, kuri valda sabiedrībā attiecībā par medību saimniecības dažādiem aspektiem, ZZS norāda, ka medību saimniecībai vienmēr ir bijusi un arī mūsdienu sabiedrībā ir neatņemama dabas resursu apsaimniekošanas funkcija. To cik efektīvi tā tiek īstenota, nosaka sadarbība starp visām iesaistītājām pusēm, tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijām un mednieku organizācijām. Medību resursu rūpīga plānošana balstās gan uz precīzu un patiesu datu analīzi, gan ņemot vērā reālo situāciju konkrētā reģionā. Ja postījumu apjomam lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir tendence palielināties, iesaistītajām pusēm ir pienākums rast risinājumu, kas nodrošina visu iesaistīto pušu interešu ievērošanu ar mērķi būtiski mazināt iespējamo zaudējumu apmērus.

Attīstībai/

Par!

Dabā visam jābūt sabalansētam – gan dzīvnieku blīvumam, ko daba pati pieregulē, gan cilvēka līdzdalībai, apsekojot postījumus un nosakot to apmērus, kā arī līgumattiecībām – medniekiem ar iznomājamo un valdījumā esošo platību īpašniekiem.

NA

Jā, mednieku atbildība būtu jāpastiprina, lai veicinātu medījamo dzīvnieku populāciju atbilstošu apsaimniekošanu, nevis mākslīgu palielinātas populācijas uzturēšanu , lai garantētu sekmīgas medības.

LRA

Uzskatam, ka atbildībai par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai jābūt samērīgai no visām ieinteresētajām pusēm. Platību īpašniekiem jārūpējas par savu platību aizsardzību, bet medniekiem par medījamo dzīvnieku skaitu un koncentrēšanās tendencēm medību platībās.

Par alternatīvu

Nē! Jo mednieki arī palīdz saglabāt un regulēt medījamo sugu skaitu Latvijā. Kārtīgs mednieks ir arī dabas un apkārtējās vides draugs!

NSL

Mednieki nav atbildīgi par dzīvnieku izdarītajiem postījumiem, jo pēdējā laikā svārstīgā klimata dēļ ir grūti noteikt zālēdāju atšaušanas optimālos limitus. Arī ACM izplatība mežacūku populācijā sarežģī aprēķinus.

 

 

Kāds ir Jūsu viedoklis par bebru un lielo plēsēju – vilku un lūšu medībām Latvijā?

ZZS

Kas attiecās un lielo plēsēju medībām ZZS nostāja ir tāda, ka izstrādātie un apstiprinātie lielo medījamo plēsēju aizsardzības plāni tiek veiksmīgi īstenoti dzīvē, par ko liecina skaitļi vilku un lūšu populācijas attīstības dinamikā. Šo aizsardzības plānu veiksmīgā ieviešana nav iedomājama bez ciešas sadarbības starp uzraugošajām institūcijām, mednieku organizācijām un mednieku iesaisti visos sugu aizsardzības plānu īstenošanas posmos. Uzskatām, ka veiksmīgais darbs pie lielo plēsēju aizsardzības plāniem ir jāturpina, iegūtās zināšanas un secinājumi jāizmanto, lai šo sugu ilgtspējīga pastāvēšana netiktu apdraudēta.

Ja runājam par medniecību kopumā tad neskatoties uz dažādajiem viedokļiem, kuri valda sabiedrībā attiecībā par medību saimniecības dažādiem aspektiem, ZZS norāda, ka medību saimniecībai vienmēr ir bijusi un arī mūsdienu sabiedrībā ir neatņemama dabas resursu apsaimniekošanas funkcija.

Attīstībai/

Par!

Bebru un lielo plēsēju – vilku un lūšu medības un to apjoms jāregulē tikai no konkrētiem apstākļiem Latvijā, balstoties uz vietējo situāciju. Ņemot vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, ES norādījumi būtu jāuztver kā rekomendācija, izņemot tos gadījumus, kas norādījumu nepildīšana var izraisīt ekonomiskas sankcijas Latvijas valstij.

NA

Lielo plēsēju (vilku un lūšu) medības jāsaglabā pēc esošajiem principiem (sugas aizsardzības plāns + precīza uzskaite => medību kvotas). Ja no šādas sistēmas grib atkāpties attiecībā uz lūsi, tad lūšu medības tiks aizliegtas vispār, jo Biotopu direktīvas IV pielikuma suga (stingri aizsargājama suga). Esošā sistēma, lai arī iespējams uzlabojama, tomēr saglabā lielo plēsēju medīšanas tradīcijas, vienlaikus nenonākot pretrunās ar valsts saistībām.

LRA

Uzskatam ka, bebri būtu maksimāli jāizmedī meliorācijas, it īpaši renovētajās meliorācijas sistēmās, bet pārējās ūdenstilpnēs kur to kaitējums ūdenstecei ir minimāls, bebru populācija būtu jāapsaimnieko, lai to skaits būtu pastāvīgs. Vilku un lūšu uzskaite un nomedīšanas limiti jāsaglabā pašreiz spēkā esošie.

Par alternatīvu

Dabā visam ir jābūt sabalansētam. Piemēram vilks ir arī sanitārs, kas izķer slimos dzīvniekus un palīdz novērst slimību izplatību.

NSL

Lēmumi par bebru, vilku un lūšu medībām ir jāatstāj vietējo medību kolektīvu ziņā, jo pastāv lielas reģionālas atšķirības. Samērā viennozīmīgi var teikt, ka bebru skaits būtu regulējams stingrāk, pretējā gadījumā šobrīd cieš pat Rīgas apstādījumi.

 

 

Kopš 2010. gada Medību saimniecības attīstības fondā (MSAF) tiek ieskaitīti tikai aptuveni 35% jeb 144000,- eur no Medību likumā paredzētā finansējuma apjoma. Likumā paredzētos MSAF līdzekļus veido galvenokārt mednieku maksājumi dažādu valsts nodevu un maksas pakalpojumu veidā. Kāds ir Jūsu viedoklis par Medību saimniecības attīstības fonda atjaunošanu pilnā (Medību likumā noteiktā) apmērā?

ZZS

Medību likums vēl joprojām paredz 100% līdzekļu novirzīšanu MSAF projektiem. 2008. gada ekonomiskā krīze bija šoks visai tautsaimniecībai un līdzekļi budžeta vajadzībām tika meklēti ne tikai no mednieku samaksātajām naudām. Toreiz tas viss tika pasniegts kā solidarizēšanās valsts interesēs un mednieku maksātās naudas nebija izņēmums. Ir pagājuši jau 10 gadi un esam ļoti daudz paveikuši šajā laikā, lai nostabilizētu budžeta ieņēmumus un izveidotu stabilu un sabalansētu Latvijas ekonomikas attīstības prognozi, tādēļ ZZS uzskata, ka ir pienācis laiks pārskatīt esošo medību saimniecības attīstības fonda finansējuma apjomu un pakāpeniski, gadu no gada palielināt pieejamo finansējumu fonda mērķiem, paredzot īstenot arvien jaunus projektus gan mednieku izglītošanā, zinātnes jomā un sabiedrības izpratnes veicināšanā par medībām.

Attīstībai/

Par!

Šeit būtu jāprecizē, kādiem mērķiem un pasākumiem tie tiek novirzīti, un to efektivitāte.

NA

Būtu, protams, jāizskata pilnā apmērā.

LRA

Medību likumā paredzētais finansējums pilnībā jānodod Medību saimniecības attīstības fonda rīcībā.

Par alternatīvu

Šajā jautājumā mūsu viedoklis ir pozitīvs.

NSL

Medību saimniecības attīstības fonda atjaunošana pilnā apmērā būtu atbalstāma, jo ļautu sakārtot medību vidi un padarīt šo tradicionālo sportu vēl pievilcīgāku.

 

 

Vai Jūs balsotu PAR vai PRET medību ar loku atļaušanu Latvijā, ja Medību likumā tiktu virzīti šādi grozījumi?

ZZS

Esam par dažādību un daudzveidību – dabā un arī saistībā ar medību tradīcijām. ZZS pārliecība sakņojas partijas darbībā, kas sevī apvieno dažādus cilvēkus, ar dažādiem uzskatiem, bet vienotai idejai. Nav redzami objektīvi šķēršļi, kas var aizliegt attīstīties medību tradīcijām Latvijā, arī tādām, kas pirmajā brīdī liekas pavisam jaunas, kaut gan patiesībā ir vissenākās. Medības ar loku ir plaši izplatītas visā pasaulē, tai skaitā Eiropā, tādēļ uzskatām, ka šāds piedāvājums būtu nopietni vērtējams.

Attīstībai/

Par!

Par loku medībām apvienības biedriem dalās viedokļi.

NA

Ja Medību likums tiktu atvērts, balsotu pret loku medībām.

LRA

LRA nav iebildumu par medību veida, medības ar loku atļaušanu Latvijā, ja atbilstošajos normatīvajos aktos tiks precīzi noteiktas atbilstošas mednieka zināšanu, iemaņu un eksaminācijas mehānisms, kā arī būs noteikta mednieka atbildība par noteikumu neievērošanu.

Par alternatīvu

Tas ir Jūsu biedrības pamatā. Jums, kā medniekiem, tas ir labāk redzams.

NSL

Esam par to, ka pieredzējušiem un kvalificētiem medniekiem atļautu medītu ar loku, jo šobrīd, lietojot vītņstobra ieročus, var zust pirmatnējais medību azarts.

 

 

Vai Medību likumā noteiktās medību iecirkņu minimālās platības, kas nepieciešamas, lai medītu aļņus, staltbriežus, stirnas un meža cūkas, ir adekvātas un pamatotas ar sugas bioloģiskajām īpatnībām, tās būtu jāsamazina, vai, tieši pretēji, jāpalielina?

ZZS

Medību platību noteiktās minimālo platību izmaiņas nav ZZS to darbu sarakstā, kas saistīti ar Latvijas medniecības un medību saimniecības attīstības jautājumiem. Taču vienlaikus vēlamies norādīt, ka šādos, praktiskos resursu apsaimniekošanas jautājumos nepieciešama cieša sadarbība starp medniekiem, medību tiesību īpašniekiem un mednieku profesionālajām organizācijām. Ja nākotnē tiks saņemti priekšlikumi, kas ir izdiskutēti ar iesaistītajām un pusēm un būs pamatoti ar argumentiem, kas apliecina nepieciešamo izmaiņu ieviešanu, lai uzlabotu medību resursu stāvokli Latvijā, ZZS noteikti iesaistīsies diskusijā par šādu izmaiņu nepieciešamību.

Attīstībai/

Par!

Medību licences būtu jāizsniedz katram kolektīvam atbilstoši nodarītajiem postījumiem un vadoties no VMD un LVM atzinumiem.

NA

Medību iecirkņu platībām jābūt atbilstošām konkrētā dzīvnieka ekoloģiskajām prasībām, par kurām vislabāk zina zinātnieki. Bet, iespējams, ka jāpārskata iecirkņu sistēma, kas lielā mērā ir saglabājusies no padomju laikiem, paturot prātā, ka medību tiesības ir daļa no zemes īpašuma tiesībām un zems īpašnieks ar savām tiesībām var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

LRA

Uzskatam, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī medību organizācijas jomā, bez nopietnas argumentācijas un vispārējas diskusijas mednieku starpā, šobrīd medību iecirkņu minimālās platības, kas nepieciešamas, lai medītu aļņus, staltbriežus, stirnas un mežacūkas nav maināmas.

Par alternatīvu

Katrā pagastā un aprinķī ir savas īpatnības un apstākļi. Jūsu biedrībai ir lielas savas tradīcijas. Mēs tās atbalstām.

NSL

Medību iecirkņu platības būtu jāpalielina tur, kur teritorijas plānojums to atļauj, jo tas sekmētu vides sakopšanu un labāku kontroli pār medību teritorijām.

 

 

Cik no Jūsu deputātu kandidātu sarakstā 13. Saeimas vēlēšanām iekļautajām personām ir mednieki?

ZZS

Varam apliecināt, ka 13. Saeimas deputātu kandidātu rindās ir kandidāti, kuriem ir mednieku apliecības, taču par šo kandidātu skaitu vai aktīvajām mednieku gaitām informācija netiek apkopota, vai atsevišķi norādīta.

Attīstībai/

Par!

Mums nav konkrēta datubāze, bet vismaz trīs mednieki ir zināmi. Latvija nav iedomājama bez medniekiem!

NA

Nav atbildes.

LRA

Aptuveni 15 – 20 cilvēki, kuri ir gan jau mednieku statusā, gan eksāmenu kārtošanās stadijā vai arī iet mežā kā dzinēji.

Par alternatīvu

Neesam apsekojuši, jo vēl mums ir tiesāšanās ar CVK par mūsu visu pieteikto deputātu saraksta atjaunošanu.

NSL

Nav atbildes.