Par migrējošo zosu baru postījumiem lauksaimniecībai pavasarī

Latvijas Mednieku savienība (LMS) ir saņēmusi LMS Madonas reģionālās padomes iesniegumu par ievērojamiem migrējošo putnu, it īpaši zosu, nodarītajiem postījumiem Madonas novada Barkavas un Ošupes pagastu teritorijas, ka arī Varakļānu novada Murmastienes pagasta teritorijā. Ņemot vērā  būtiskos postījumus, to, ka veiktie preventīvie pasākumi ( gāzes šāvēji, putnu atbaidītāji, un t.t.)  rezultātus nedot. un to, ka medījumu putnu medību atļaujas īpašos gadījumos var tikt izsniegtas pamatojoties uz 2010.g. 21.decembra LR MK noteikumiem Nr.1165 un kas nav pretrunā ar Eiropas parlamenta un padomes Direktīvas Nr.2009/147EK 9. pantu, LMS aicina izskatīt iespēju atļaut zosu medības postījumu vietās augstāk minētajos pagastos. Šādu atļauju izsniegšanu atbalsta arī Madonas un Varakļānu novadu vadība un pašvaldību medību komisijas. Ņemot vērā to, ka zosu sugu populācijas Eiropā piedzīvo ļoti ievērojamu skaitlisko pieaugumu,  šobrīd vairākas ES dalībvalstis (Zviedrija, Igaunija) jau izsniedz atļaujas zosu medībām pavasara postījumu vietās. Zviedrijā zosu medības pavasara postījumu vietās ir atļautas jau vismaz 7 gadus.

            LR Medību likuma 3. panta 6. daļa nosaka, ka:

3. pants (6) Ja  nevar rast citu pieņemamu risinājumu, medījamo putnu sugu indivīdus ārpus  noteiktā medību termiņa atļauts iegūt,  ja tas nekaitē attiecīgās sugas populācijai,  saņemot  ikreizēju  atļauju, šādos nolūkos:

3)  lai nepieļautu būtiskus postījumus kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem,   zivsaimniecībai un ūdeņiem;

            Medību likuma 3. panta 7 daļa nosaka, ka:

(7)  Šā  panta  sestajā  daļā  minētajos  gadījumos  Dabas  aizsardzības  pārvalde  izsniedz  atļauju  nemedījamo  sugu indivīdu  iegūšanai,   medīšanai  vai  turēšanai  nebrīvē  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem  par  atļaujas  izsniegšanu nemedījamo  sugu  indivīdu  iegūšanai  un  par  izsniegtajām  atļaujām  informē  Valsts meža  dienestu.

            Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 421 “Medību noteikumi”, Latvijā ir medījamas četras zosu sugas: sējas zosis (Anser  fabalis),  baltpieres zosis (Anser albifrons),  Kanādas zosis (Branta canadensis) un meža zosis (Anser anser).

Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka atļauju pavasarī, postījumu vietās medīt šīs četras zosu sugas būtu jāizsniedz Valsts meža dienestam. Tomēr līdzšinējās komunikācijas laikā, no Valsts meža dienesta vairākkārtīgi ir saņemta atbilde, ka tā ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence.

Latvijas Mednieku savienība lūdz Valsts meža dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi izskatīt šo jautājumu un, savstarpēji koordinējot, pieņemt lēmumu par zosu medību atļaušanu pavasarī, postījumu vietās, Madonas novada Barkavas un Ošupes pagastu teritorijas, ka arī Varakļānu novada Murmastienes pagasta teritorijā.

Ņemot vērā, ka, visticamākais, līdzīga vai pat sliktāka situācija saglabāsies arī turpmākajos gados, Latvijas Mednieku savienība ir gatava klātienē tikties ar VMD un DAP pārstāvjiem, lai diskutētu un meklētu  labākos risinājumus šai problēmai nākotnē.

Vēstules orģinālu VMD un DAP - ATVĒRT ŠEIT.