Medību šaušanas sacensības "Mežkunga kauss" Staicelē 25.05.2019.

„Mežkunga kauss” - sacensību nolikums

Sacensības organizē: M/B Mežkungs

Sacensību laiks un vieta: 2019. gada 25. maijā M/K „Staicele’’ šautuvē. Sākums 09:30

Sacensību mērķis:

Noskaidrot spēcīgāko mednieku formējumu. Paaugstināt katra mednieka praktiskās šaušanas iemaņas.

Sacensību dalībnieki:

Tiek uzaicināti piedalīties visi mednieki, kam ir interese un vēlēšanās parādīt sev un citiem savu varēšanu šaušanas sacensībās. Tiem dalībniekiem, kam nav ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, drīkst piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas laikā galvotājs atrodas blakus šāvējam uz uguns līnijas un atbild par šaušanas drošu norisi. Sacensībās dalībnieki piedalās gan individuālajā, gan ja vēlās komandu vērtējumā. Komandā 3 dalībnieki.

Ieroči un munīcija:

Gludstobra medību ieroči, bez tēmēšanas palīgierīcēm. Lodes, izņemot apaļās un dzelzs (virpotās). Munīciju sagādā sacensību dalībnieks.  Sacensībās var izmantot ieročus, kura kalibrs nav lielāks par 12.

Sacensību norises kārtība:

 1. pa „Skrejošo mežacūku”

 • pirms sacensību uzsākšanas, komandas un individuālie dalībnieki izlozē starta numuru, kādā secībā tie startē šaušanas vingrinājumā;
 • vingrinājumā pa “Skrejošo meža cūku” dalībnieks sagatavo 10 patronas.
 • pēc dalībnieka pieprasījuma var veikt “sauso šaušanu” (patrona nav patrontelpā), tas ir- viens mērķis tiks padots no kreisās un viens no labās puses;
 • ierocī drīkst ielādēt tikai vienu patronu, ja ierocī ielādē vairāk patronu, tad tiesnesis liek šāvējam pārtraukt vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu;
 • šaušanas stāvoklis- ieroča laide piespiesta pie jostas vietas, ieroča stobrs vērsts uz augšu, ieroča ieplecošanu drīkst sākt, kad mērķa joslā ir parādījies mērķis. 
 • ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad tiesnesis šāvēju brīdina pēc atkārtotas pārkāpuma izdarīšanas, pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu.
 • kad šāvējs sagatavojies šaušanai, sauc komandu “Dod”, pēc kuras seko cūkas skrējiens no kreisās uz labo pusi. Turpinājumā, bez atsevišķas komandas, ar 6-8 sekunžu intervālu tiek padots mērķis. Tātad kopumā ir 5 mērķi no kreisās un 5 mērķi no labās puses. 
 • tiek šauts pa mērķi, uz kura attēlota mežacūka. Mērķa iedaļu vērtības no +10 līdz – 10 (ieskaitot).

2. Pa „bluķi”

 • vingrinājumā pa „bluķi” dalībnieks sagatavo 5 patronas.
 • sagatavošanās laiks līdz 1 min.
 • ierocī ielādē vienu patronu. 
 • kad dalībnieks sagatavojies šaušanai, sacensību tiesnesis dod komandu - sākt, pēc kuras dalībniekam jāveic 5 šāvienus bez atbalsta 40 sekunžu laikā.
 • tiek šauts pa mērķi, Mērķis ~20 cm diametrā baļķa gals, Mērķa iedaļu vērtības no 10 līdz 7.

Vērtēšana:

1. individuāli dalībnieks iegūst vietu, ko dod abās disciplīnās iegūtā punktu summa.

2. vienādu punktu gadījumā augstāko vietu iegūst dalībnieks ar labāku rezultātu vingrinājumā pa „skrejošo meža cūku”

3. pirmo astoņu vietu ieguvēji noskaidro godalgoto trijnieku, atkārtojot vingrinājumus „pa skrejošo meža cūku” un „pa bluķi” kā priekšsacīkstēs

4. rezultātu noskaidro skaitot kopā iegūtos punktus abos vingrinājumos, priekšsacīkšu rezultāts netiek ņemts vērā.

5. vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar labāku rezultātu(vietu) priekšsacīkstēs.

6. komandu vērtējuma tiek saskaitīti katra komandas dalībnieka izcīnītie punkti priekšsacīkstēs. Vienādu rezultātu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda ar labāku kopējo rezultātu vingrinājumā „pa skrejošo meža cūku”. 

Drošības noteikumi

1. Atrodoties uz ugunslīnijas, ieroci pielādēt drīkst tikai pēc tiesneša komandas "Pielādēt!". Visos citos gadījumos ierocim jābūt izlādētam (patronas nedrīkst atrasties ierocī).

2. Aizliegta jebkuru mobilās saziņas līdzekļu (rāciju, mobilo tālruņu u.tml.) izmantošana, dalībniekam atrodoties uz ugunslīnijas.

3. Par drošības noteikumu pārkāpšanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts. 

FINĀLS.

1. Individuālajā finālā piedalās 8(astoņi) visvairāk punktus ieguvušie dalībnieki; 2. Sērijā pirmais šauj pēc priekšsacīkstēs iegūto punktu summas 8.šāvējs, 7.šāvējs,u.t.t,

3. individuāli 10 (desmit) šāvienu sērija pa „skrejošo cūku” un 5(pieci) pa „bluķi”;

4. Individuālajā finālā mērķi tiek padoti 5(pieci) no kreisās un 5(pieci) no labās puses, pēc katriem sērijas 2 šāvieniem tiek paziņots rezultāts;

5. Uzvarētājus nosaka pēc finālā iegūto punktu summas pa „skrejošo cūku” un pa „bluķi”; Strīdu risināšana Strīdus gadījumus risina komisija galvenā tiesneša vadībā. Pretenzijas iesniedzamas tikai rakstveidā, iemaksājot drošības naudu 50€ apmērā. Ja strīdus prasība tiek atzīta par pamatotu, drošības nauda tiek atdota.

Apbalvošana.

 • Komandu uzvarētāja tiek apbalvota ar ceļojošo „Mežkunga kausu’’, diplomiem, medaļām un balvām.
 • 2. un 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un balvām.
 • Individuāli pirmās trīs vietas ar kausiem, diplomiem, medaļām un balvām.

     Pieteikšanās un dalības maksa:

 • pieteikšanās sacensību dienā pie sacensību organizatora no 09:00 līdz 09:20
 • Dalības maksa par piedalīšanos sacensībās: 15€ no dalībnieka.
 • Par komandas dalību atsevišķa maksa netiek iekasēta.
 • Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti sacensību organizēšanā.

 

MUNĪCIJA NAV IEKĻAUTA DALĪBAS MAKSĀ.

 

INFORMĀCIJA:

 Galvenais tiesnesis Arnis Talcis – 26536873

 M/B MEŽKUNGS: Jānis Grīnbergs - 26551555