Atgādinājums medniekiem - šogad ir notikušas izmaiņas ieroču aprites likumdošanā

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka no šā gada 10.aprīļa ir stājies spēkā jauns Ieroču aprites likums - ATVĒRT ŠEIT.

No šā gada 15.jūnija ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.210 - Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti - ATVĒRT ŠEIT.

Tāpat no šā gada 15.jūnija ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.211 - Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu - ATVĒRT ŠEIT.

 

Būtiskākie jaunumi medniekiem no Ieroču aprites likuma :

5. pants. Ieroču un munīcijas tehniskā klasifikācija

(1) Ieročus un munīciju atbilstoši to tehniskajiem parametriem iedala A, B, C, D, E un F kategorijā.

Jaunums - ir izstrādāta jauna klasifikācija - viena šāviena garstobra—gludstobra šaujamieroči tagad ir C kategorijā!

8. pants. Medību ieroči, munīcija un to sastāvdaļas

Medībām var tikt paredzēti šādi ieroči, munīcija un to sastāvdaļas:

1) B un C kategorijas garstobra—gludstobra šaujamieroči un to munīcija;

2) B un C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamieroči un to munīcija;

3) D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči un to munīcija;

4) A kategorijas ekspansīvās lodes (šaujamieroča lode, kas, iekļuvusi mērķī, sadalās vai izplešas) vai lodes ar novirzītu smaguma centru;

5) medību šaujamieroču patronas, kuras komplektē no rūpnieciski ražotām sastāvdaļām vai pašizgatavotām skrotīm, renkuļiem un lodēm, kā arī šaujampulvera;

6) medību šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas;

7) šāviena trokšņa slāpētāji (klusinātāji) medībām klasificētiem garstobra šaujamieročiem un ar tiem aprīkoti medībām klasificēti garstobra šaujamieroči, izņemot šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus) garstobra—vītņstobra šaujamieročiem ar kalibru līdz 5,6 milimetriem, kuriem tiek izmantota munīcija ar apmales kapselēm, kā arī tad, ja šāviena izdarīšanai tiek izmantota munīcija ar samazinātu šaujampulvera daudzumu.

Jaunums - ir precīzi definēts, kas ir medību ierocis, munīcija un to sastāvdaļas.

14. pants. (2) Fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai ir Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība un uz kuru neattiecas šajā likumā minētie aizliegumi, ar vecāku vai likumisko pārstāvju rakstveida piekrišanu un Valsts policijas atļauju ieroča īpašnieka tiešā klātbūtnē ir tiesības individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci (izņemot vītņstobra ieroci). Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir atbildīgs ieroča īpašnieks.

Jaunums - precīzi definēts, kādi nosacījumi ir jāizpilda, attiecībā uz jauniešiem no 16 gadu vecuma, lai viņi varētu piedalīties individuālajās medībās ar gludstobra ieroci īpašnieka tiešā klātbūtnē.

16. pants. Ieroča atļaujas izsniegšana. 

(2) Valsts policija izsniedz ieroča glabāšanas atļaujas, nēsāšanas atļaujas, ieroču kolekcijas atļaujas, Eiropas šaujamieroču apliecības uz pieciem gadiem, bet medību un sporta lietojumam — uz nenoteiktu laiku, nodrošinot atļauju periodisku pārskatīšanu ne retāk kā reizi piecos gados.

17. pants. Ieroča iegādāšanās atļauja.

(2) Ieroča iegādāšanās atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir ieroča nēsāšanas atļauja, glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja, iegādājas tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā no citas personas.

20. pants. Ieroča realizēšanas atļauja.

(2) Ieroča realizēšanas atļauja nav nepieciešama, ja persona realizē Latvijā reģistrētu šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci citai personai, kurai ir Latvijā izsniegta tādas pašas kategorijas un lietojuma ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja.

24. pants. Ieroča atļauju anulēšana, to darbības apturēšana un darbības atjaunošana.

(1) Valsts policija anulē ieroča atļaujas vai nepagarina to derīguma termiņu, ja:

10) ieroča īpašnieks, nododot šā likuma 14.panta otrajā daļā minētajai personai (kura sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu) šaujamieroci, nav nodrošinājis drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

(4) Ja ir saņemts Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā pieņemts Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmums par medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieroču atļauju darbības apturēšanu, Valsts policija veic attiecīgu ierakstu Ieroču reģistrā.

33. pants. Fiziskās personas šaujamieroču kolekcija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām aizliegts veidot A, B un C kategorijas šaušanai derīgu šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcijas publiskās izstādes vai ekspozīcijas, kā arī izmantot un pielietot kolekcijā esošus šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas.

71. pants. Treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību noteikumi.

(3) Šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kā arī aukstos ieročus (lokus un arbaletus) atļauts izmantot treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās tikai atbilstošas kategorijas šautuvēs. Par treniņšaušanu neuzskata medību šaujamieroču vai medībām klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārbaudi medību platībās medību laikā. Minēto medību ieroču pārbaudes laikā ievēro drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus.

 

Būtiskākie jaunumi medniekiem no MK noteikumiem Nr.210 - Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti

28. Ja saņemta attiecīga Valsts policijas struktūrvienības atļauja, vairāki ieroču īpašnieki kopējā dzīvesvietā var glabāt šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un tās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus vienā seifā vai metāla skapī (kastē), ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti viena lietojuma ieroči. 

41. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas struktūrvienības atļaujas dot ieroci citai fiziskajai personai, izņemot gadījumu, ja ieroci izsniedz:

41.10. medību norises vietā citai fiziskajai personai, kurai ir kompetentās institūcijas izsniegta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, – medību šaujamieroča lietošanai medībās, ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās. Aizliegts nodot medību vītņstobra šaujamieroci fiziskajai personai, kurai ir tiesības izmantot tikai medību gludstobra šaujamieročus. Medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru;

41.11. individuālo medību norises vietā personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ievērojot Ieroču aprites likumā noteiktās prasības, – medību ieroča lietošanai medībās, ja šaujamieroča lietošana notiek tā īpašnieka tiešā klātbūtnē. Medību pārskatā norāda abu personu vārdu, uzvārdu, medību šaujamieroča numuru un abām personām izsniegto atļauju numurus;

130. Kolekcijas šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci aizliegts izmantot (ar to aizliegts šaut).